Trainingsvoorwaarden, Klachtenprocedure en Privacy verklaring

Trainingsvoorwaarden, Klachtenprocedure en Privacy verklaring

Trainingsvoorwaarden LINN Sittard Opleidingen

Algemene Trainingsvoorwaarden van LINN Sittard Opleidingen,
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht, onder depotnummer 14096837.
(Dossiernummer KVK 14096837)

Artikel 1 Definities

1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LINN Sittard Opleidingen (Handelsnaam van VOF NLP C.O.T.) (hierna te noemen: LINN Sittard Opleidingen) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee LINN Sittard Opleidingen een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van LINN Sittard Opleidingen ondertekent of door bevestiging door LINN Sittard Opleidingen van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Trainingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. LINN Sittard Opleidingen en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door LINN Sittard Opleidingen.

Artikel 3 Annulering training

3.1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door LINN Sittard Opleidingen bevestigde e-mail.
3.2. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten).
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.4. LINN Sittard Opleidingen heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan LINN Sittard Opleidingen betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling

4.1. LINN Sittard Opleidingen brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 14 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door LINN Sittard Opleidingen. Voor de opleidingen is, na overleg, een gespreide betaling mogelijk.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van LINN Sittard Opleidingen wordt vermeld.
4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan LINN Sittard Opleidingen in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door LINN Sittard Opleidingen uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, coachkaarten, flitskaarten, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij LINN Sittard Opleidingen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LINN Sittard Opleidingen zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van LINN Sittard Opleidingen berust uitsluitend bij LINN Sittard Opleidingen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. LINN Sittard Opleidingen spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2. LINN Sittard Opleidingen is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
6.3. LINN Sittard Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4. LINN Sittard Opleidingen is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.


Klachtenprocedure LINN Sittard Opleidingen

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
– De naam, het adres van de indiener;
– De dagtekening;
– Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
– De periode waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:
LINN Sittard Opleidingen
t.a.v. Bertje Oudesluijs
Stroetlingsweg 1
6142 AT Einighausen-Sittard

LINN Sittard Opleidingen  neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling. LINN Sittard Opleidingen adviseert de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.

Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

LINN Sittard Opleidingen spant zich in om klachten en geschillen binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.
Indien LINN Sittard Opleidingen de klacht naar tevredenheid heeft afgehandeld, dan wel wanneer er geen wens tot verdere afhandeling is, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling.

Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht zal LINN Sittard Opleidingen gebruik maken van onze beroepsvereniging NVNLP ( Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguistisch Programmeren)
Wanneer wij onverhoopt een mogelijk geschil niet krijgen opgelost, dan is daar de beroepsvereniging bij uitstek voor geschikt om vooral de klantenbelangen te behartigen.

Het oordeel van de beroepsvereniging NVNLP is voor LINN Sittard bindend; eventuele consequenties worden door LINN Sittard binnen 30 dagen afgehandeld. (zie hiervoor ook artikel 5.4 van het klachtenprotocol NVNLP)

NVNLP Klachtenprocedure 

Download hier het NVNLP Klachtenprotocol


PRIVACY VERKLARING

Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan staat in onze privacy verklaring. (o.a. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we en hoe lang bewaren we deze gegevens. )

Bekijk hier onze Privacy verklaring

 

Gratis Ebook

Schrijf hier in voor de nieuwsbrief en ontvang gratis e-book

meer informatie
Bestel het
NLP Boek
bestellen